top of page

תחומי ההתמחות

ייצוג לקוחות בבתי המשפט בתחום האזרחי, הפרטי והמסחרי על ענפיו השונים

 • ייעוץ לפני רכישת נכס - נדל"ן (נכסי דלא ניידי) 

 • עריכת הסכמי מכר דירות/ בתים / חנויות / משרדים / מבני תעשיה ומלאכה / אולמות / מגרשים / קרקעות / מחסנים / חניות / עסקאות קומבינציה / פינוי בינוי / עיבוי וחיזוק  - במסגרת תמ"א 38 / תמ"א 38/1  / תמא 38/2  

 • רישום צו בית משותף /הסכמי שיתוף - לפי תקנון מצוי או תקנון מוסכם בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) 

 • עריכת הסכמי שכירות, ניהול נכסים בשכירות 

 • תביעות לפינוי מושכר.

 • עריכת הסכמים/חוזים ייעוץ והכנת חוו"ד משפטיות, בתחום האזרחי הפרטי והמסחרי על ענפיו השונים.

 • קיום בוררויות בתחום האזרחי הפרטי והמסחרי על ענפיו השונים.

 • עריכת הסכם ממון בין בני זוג והטמעת רצון בני הזוג בהסכם ייחודי להם ,לאחר בחינת כל הנתונים שיתקבלו על ידי בני הזוג והתאמת הוראות הסכם הממון ככל הניתן לאחר שקיבלו הסבר מפורט על השלכות כל תנאי שירשם בהסכם על עתידם.

 •  עריכת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון, על פי החוק -  מוסמך משרד המשפטים. 

 • עריכת צוואה או צוואה הדדית בין בני זוג שתגבש את רצון הצדדים לאחר שקיבלו הסבר מפורט על ההשלכות של קיום הצוואה על בן הזוג הנותר בחיים ועל היורשים שלאחריהם - יורש תחת יורש או יורש אחר יורש. 

 • הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה או צו ירושה ניהול עיזבון (מנהל עזבון) וחלוקת העיזבון  בין יורשים.

 • רישום צווי ירושה וזכויות חוזיות - בלשכת רישום המקרקעין , רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) (לשעבר מנהל מקרקעי ישראל)  חברה משכנת  כעמידר, אפרידר וחברות קבלניות שונות. 

 • רישום זכות חכירה /חכירה לדורות - בבניה ציבורית / בניה צמודת קרקע / בניה רוויה / משק חקלאי / זכויות בן ממשיך.

 • עריכת הסכם משכנתא ומשכון ורישומם ברשם המשכונות ובטאבו.

 • רישום (פתיחת / הקמת) חברה אצל רשם החברות - רשות התאגידים, במשרד המשפטים. 

 • עריכת הסכם מכירת מניות, החלפת דירקטורים בחברה. החלפת שם חברה. 

 • מכרז אל מול משרדים ממשלתיים - רשויות המדינה. ייצוג וייעוץ לאחר בחינת תנאי המכרז.

 • ייצוג בפני ערכאות שיפוטיות במחלוקות שנתגלעו בין צדדים להסכמים מסחריים, לרבות עוולות מסחריות, הסכמים למתן שירותי בניה, הסכמי מכר מקרקעין, הסכמי תמ"א, הסכמי דיירות מוגנת, הסכמי שכירות, הסכמי מכירת מניות, הסכמי שותפויות, תביעות בגין ליקויי בניה, סכסוכי שכנים, נזקי רכוש- בנכסי דה ניידי ודלא ניידי - הסכמים בין קבלן לדיירים, הסכמים למתן שירותים שונים. עריכת הסכמים בתחומים הנ"ל ומתן ייעוץ משפטי בעניינם.

 •  ייצוג בפני ערכאות שיפוטיות במחלוקות המתגלעות בין צדדים לחוזים בנקאיים וחוץ בנקאיים, כגון חוזי הלוואה, משכון וערבות לחוזי הלוואה וכן במחלוקות על פי דיני השטרות. 

 •  ייצוג בעלי עסקים ו/או נושים/בעלי חוב בערכאות שיפוטיות מול חייבים ולהיפך,  וניהול מו"מ בשמם, לרבות ייעוץ עסקי ומשפטי.

 •  ייצוג עסקים העוסקים בתחומי הטכנולוגיות המתקדמות (HI TECH) 

 •  ייצוג בעלי מוסכים וייצוג צרכנים בתביעות מכוח חוק הגנת הצרכן
   

bottom of page