top of page
  • גיא רייזר, עו"ד

בטרם קבלת שירותי תווך למכירת דירה

עודכן: 17 בספט׳ 2022


בעת מכירת נכס מקרקעין :

  • בטרם התקשרות עם מתווך לשם מכירת נכס, מומלץ לבעל הנכס לבדוק כדאיות התקשרות כובלת עם המתווך, דהיינו: האם מתן בלעדיות למתווך לשם מכירת הנכס, תועיל להליך המכירה, או שדמי התיווך שיושתו על הקונה יפגעו בכדאיות העסקה, אצל חלק מהפונים. ניתן לנהל משא ומתן עם המתווך על מנת לצמצם את משך הזמן במסגרתו מתחייבים ליתן למתווך בלעדיות למכירת הנכס.


בעת רכישת נכס מקרקעין :

  • בטרם התקשרות עם מתווך לשם רכישת נכס, מומלץ לוודא כי הנכס - דירה/מגרש/חנות - משווק בבלעדיות משרד התיווך/המתווך ואינו מפורסם במקומות נוספים. זאת על מנת לחסוך בעוגמת נפש ככל שבמהלך ניהול המו"מ לרכישת הנכס, יימכר הנכס לאחר.


חשוב לדעת כי :

  • אין להסתמך על כל מצג, מידע שבעל פה או הבטחה, שמוסר המתווך לגבי הנכס הנרכש מבלי שיהיו מעוגנים בכתב ומבלי שנבדקו על ידי מומחה מטעם הקונה.


  • אין לחתום על זיכרון דברים ( היות ומהווה התחייבות חוזית) בטרם התייעצות עם עורך דין מומחה בתחום המקרקעין.


  • מומלץ למי שרוכש נכס, להימנע מקבלת שירותים מקצועיים כלשהם ממי שהופנה על ידי המתווך וזאת לאור החשש לניגוד עניינים - ככל שיתגלה כי הנכס אינו ראוי לרכישה . או אז יעמוד נותן השירות בפני התלבטות - האם להמליץ לרוכש לוותר על העסקה ובשל כך לפגוע בקשריו עם המתווך (ששכר טרחתו יפגע) או שיעדיף לשמור על המתווך (שמפרנס אותו) ולעצום עין - על מנת לקדם את המכירה.
תניית בוררות בחוזה:

בחוזים רבים מוסיפים הצדדים תניית שיפוט בפני בורר - שטר בוררות. דהיינו - כי במקרה של מחלוקת בין הצדדים ימסרו הצדדים את העניין שבמחלוקת להכרעה בפני בורר.

חשוב לדעת כי הליך הבוררות הינו תחליף פרטי לבתי המשפט . הליך שבמימון שלו נושאים הצדדים להליך מכיסם , ועלותו הינה בהתאם להמשכו. מכאן כי ניהול הליך הבוררות עלול לעלות לצדדים בין עשרות אלפי שקלים למאות אלפי שקלים.

לא זו אף זו, במהלכה של הבוררות עלולים הצדדים לגלות כי הבורר שנבחר אינו מתאים לניהול הליך הבוררות מסיבות שונות. בשים לב כי לרוב לא ניתן להחליף בורר שמונה ואף קיים קושי לערער על פסק הבורר.

לכן מומלץ לשקול בכובד ראש הוספת תניית בוררות לחוזה.


חוזים למתן שירותים

  • מומלץ לשכור שירותי עו"ד לשם בחינת כל חוזה למתן שירותים. בין כמקבל השירות לבין כנותן השירות וזאת על מנת שהחוזה יהיה מפורט ומגן ככל הניתן .

  • יש לערוך בכתב ולחתום על כל שינוי בכתב הכמויות ובפירוט העבודות לביצוע על מנת למנוע מחלוקות בסיום העבודות.

  • לשם עריכת חוזי שותפות עסקית או רכישה או מכירה של עסקים - מומלץ לשכור שירותי עו"ד לכל צד בנפרד לשם עריכת הסכם הוגן ומפורט ועל מנת שעורכי הדין יבהירו לצדדים להסכם את ההתחייבויות שנטלו עליהם ויוודאו את ביצועם על מנת למנוע טענת הפרת ההסכם על ידי מי מהצדדים.

  • ערבות לאחר - מומלץ להיוועץ בעורך דין, בטרם חתימה על ערבות לטובת צד שלישי, בטרם החתימה על הערבות. אין באמור כדי להוות חלופה ליעוץ משפטי פרטני

42 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page